Το νευρολογικό υπόβαθρο του Λόγου

 Το νευρολογικό υπόβαθρο του λόγου( Έρευνα των Poizner, Klima και Bellugi ,1990) απέδειξε ότι η γλωσσική επικοινωνία καθαυτή εντοπίζεται στο αριστερό ημισφαίριο, και μάλιστα είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται(γραπτός, προφορικός, νοηματική γλώσσα κλπ). Όταν αντικείμενα ή έννοιες μορφώνουν μέρος του γλωσσικού συστήματος, η αναπαράσταση εντοπίζεται στο αριστερό ημισφαίριο. Όταν αντίθετα πρόκειται για διαστάσεις στο χώρο, τις αντίστοιχες δεξιότητες αναλαμβάνει το δεξί ημισφαίριο. Επομένως, οι λειτουργίες της κατανόησης, της αντίληψης και της αναπαραγωγής του λόγου, που αποτελούν την γλωσσική επεξεργασία, συνδέονται άρρηκτα με το αριστερό ημισφαίριο. Εκεί εδρεύουν οι περιοχές του Broca και του Wernicke, δηλαδή το κινητικό και αισθητικό κέντρο του λόγου.

            Το κέντρο του Wernicke είναι υπεύθυνο για την κατανόηση των λεκτικών μορφών (λέξεων και ιδεών) καθώς και εξειδικευμένο στην αναγνώριση των συντακτικών κατηγοριών (δομικών στοιχείων ) του λόγου. Αντίθετα, το κέντρο του Broca καθορίζει τη δομή και την κατασκευή των φράσεων. Βλάβες αυτών των περιοχών οδηγούν σε γλωσσικές διαταραχές, τις αφασίες. Έχει αποδειχτεί ότι: Όταν οι λέξεις ακούγονται (ακουστικά ερεθίσματα) ενεργοποιείται η περιοχή του Wernicke Όταν οι λέξεις διαβάζονται (οπτικά ερεθίσματα) χωρίς να ακούγονται ή να προφέρονται, η περιοχή του Wernicke δεν ενεργοποιείται. Oι οπτικές πληροφορίες από τον ινιακό λοβό μεταφέρονται απευθείας στην περιοχή του Broca (χωρίς να μεσολαβήσει μετασχηματισμός τους σε ακουστικές αναπαραστάσεις στον οπίσθιο κροταφικό λοβό) Άρα, η οπτική και ακουστική αντίληψη του λόγου χρησιμοποιούν διαφορετικές οδούς με διαφορετικές κωδικοποιήσεις.

             Τα κέντρα του λόγου είναι: Η περιοχή του Broca (εδώ γίνεται η προφορική έκφραση του λόγου και η γραπτή έκφραση του λόγου) Η περιοχή του Wernicke (εδώ γίνεται η κατανόηση του προφορικού λόγου) Η γωνιώδης έλικα (εδώ γίνεται η κατανόηση του γραπτού λόγου) Βλάβες στη μετωπιαία, κροταφική και βρεγματική περιοχή (αριστερά) σε δεξιόχειρες ενήλικες προκαλούν διαταραχές στο λόγο. Η γλωσσική ικανότητα είναι, επομένως, άμεσα συνυφασμένη με την ανέπαφη κατάσταση εκείνου του ημισφαιρίου που καθορίζει την κίνηση του χεριού που προτιμάται από τον άνθρωπο. 

back to top